Obec Budimír

Obec Budimír leží v centrálnej časti Košickej kotliny, 11 km SV od centra Košíc smerom na Prešov, od ktorého je vzdialená 30 km. Rovinatú vnútornú časť kotliny tvoria široké riečne nivy Torysy a Olšavy, ktorá po obvode prechádza do pahorkatiny. Zastavaným územím obce Budimír prechádza cesta I. triedy I/68 a katastrom obce v jej východnej časti diaľnica D1 ( E50 ). V severnej časti katastra sa za obcou Budimír na cestu 1/68 napája cesta III. triedy č. III/06816 vedúca do Družstevnej pri Hornáde, v južnej časti katastra sa na mimoúrovňovú križovatku na ceste I. triedy I/68 napája cesta III. triedy III/0682 vedúca do obce Rozhanovce.

Historické hodnoty územia

Prvý písomný záznam o Budimíre pochádza z roku 1289. Spomína dve samostatné dediny ( Villa Bodomer Maior et Minor Bodomer – Veľká a Malý Budimír ). Samostatné dediny Veľký a Malý Budimír sa v historických záznamoch uvádzajú iba do roku 1435. Od 16. storočia sa už používal iba jeden spoločný názov – Budimír. Od 16. storočia sa už živila poľnohospodárstvom, ale aj pastierstvom, ťažbou hliny a pálením tehál ( v 18. storočí sa spomína ťažba hliny z kopca Viničná ), výroba liehu ( zač. 19. storočia postavili v Budimíre liehovar ), ako aj remeslami ( spomína sa tu: mlynár, obuvník, kolár, záhradník, lesník, krčmár, stolár, ženy tkali pokrovce, plietli koše z prútia a pod. ). Obec Budimír je bohatá na historické pamiatky, nachádzajú sa tu národné kultúrne pamiatky evidované v Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR ( Kaštieľ s areálom ), ako aj archeologické náleziská – pamiatky ( Farské role, Kaštieľ, Kaťov, Kostol, Mohylový násyp, Osada z doby rímskej, Osídlenie z doby železnej a rímskej ).


Súčasnosť

Obec Budimír je elektrifikovaná a plynofikovaná, v obci je vybudovaný verejný vodovod, v blízkej budúcnosti sa pripravuje odkanalizovanie obce Budimír. V súčasnosti ( január 2008 ) má obec Budimír 986 obyvateľov. Poloha v blízkosti mesta Košíc ju predurčuje na zvyšovanie počtu jej obyvateľov. Výmera katastrálneho územia je 692,37 ha. Väčšinu z tejto výmery tvorí poľnohospodárska pôda ( orná pôda a trvalý trávnatý porast ), záhrady a zastavaná plocha – len nepatrnú časť z tejto výmery tvoria lesy. V súčasnosti pracujú obyvatelia Budimíra v poľnohospodárstve, službách, ale väčšia časť odchádza za prácou mimo obec – najmä do neďalekých Košíc, príp. Prešova. Obec Budimír má vybudovanú Základnú školu a Materskú školu. V priestoroch obecného úradu má obec Budimír: poštu, kultúrny dom, knižnicu, posilňovňu, espresso, potraviny. Ďalej sa v obci Budimír nachádza predajňa stavebného materiálu – Majster Dom, veterinárna ambulancia, kaderníctvo a pneuservis.