Inžinierske siete


Stavba bude napojená na všetky média (kanalizácia, elektro, voda, plyn),  ktoré sú v blízkom okolí stavby. Spôsob napojenia bude prejednaný s jednotlivými správcami sietí.
Stavba bude napojená aj na telekomunikačnú sieť,  resp. inú káblovú multimediálnu sieť,  čo však bude predmetom samostatnej stavby po výbere prevádzkovateľa a dodávateľa.


Výstavba bude členená do štyroch etáp


V I. etape zabezpečíme výstavbu inžinierskych sietí, ciest a chodníkov.

V II.etape sa počíta s výstavbou rodinných domov.

V III.etape sa zrealizuje dokončenie cestnej komunikácie, chodníkov a komunálnej zelene do konečného stavu.

V IV.etape pripravujeme pre budúcich obyvateľov lokality "Pod lesom",  ale aj obyvateľov dedinky Budimír tenisové kurty s mini-občerstvením,  šatňami a sociálnym zariadením. Pre deti plánujeme detské ihrisko.